Sách: Research Methods in Education

Submitted by DATATI on
Share/Subscribe/Save

Research Methods in Education

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). London; New York: Routledge.

 

Đây là một cuốn sách khá tổng hợp về phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục. Sở dĩ tôi gọi nó tổng hợp là vì nó bao gồm hầu hết các thao tác cơ bản mà chúng ta cần khi thực hiện một nghiên cứu. 

Bắt đầu từ lý luận cơ bản nhất của việc nghiên cứu như mục tiêu, cách đặt vấn đề, định hướng, và lên kế hoạch cho một nghiên cứu. Tiếp theo là những vấn đề cốt lõi cần chú ý của một nghiên cứu như cách tiếp cận, vấn đề trong việc chọn mẫu, reliability, validity, và các ethical concerns. Sau đó là phần giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu như survey, case study, observation, action research, (quasi)experimental research. Kế tiếp đề cập đến các cách thu thập dữ liệu và những vấn  đề cần chú ý khi tiến hành nghiên cứu. Phần cuối cùng đề cập đến cách phân tích số liệu, cách đọc và trình bày kết quả nghiên cứu, kèm theo những ví dụ và bảng biểu rất cụ thể.

Tóm lại, đây là một quyển sách tổng quát rất hữu ích. Nó cung cấp kiến thức nền cho những ai mới bắt tay vào làm nghiên cứu trong Giáo dục. Nó là cơ sở vững chắc để chúng ta đọc những quyển khác, ở mức độ chuyên sâu hơn.

 

Tag: