Xây dựng một Theoretical Framework

Submitted by DATATI on
Share/Subscribe/Save

Ảnh minh họaThông thường sau khi dự kiến nghiên cứu về một chủ đề nào đó, chúng ta bắt đầu đọc literature để xem những gì đã được nghiên cứu và chúng được nghiên cứu như thế nào. Sau khi nắm bắt cụ thể về chủ đề cần nghiên cứu, ta thường khái quát toàn bộ vấn đề bằng cách xây dựng một theoretical framework hay có khi là một conceptual framework. Để xây dựng được một theoretical framework cho một construct, chúng ta thường tìm hiểu về các thành phần của construct đó, mối liên hệ giữa các thành phần đó và những nhân tố nào có ảnh hưởng đến construct đó. Sau đây là một hướng dẫn rất đáng được tham khảo.

 

Author: 

Tin Dang

Tag: